Счетоводно обслужване и консултации

 • Разработване и прилагане на счетоводна политика съгласно НСФОМСП и МСФО, съобразно дейността на дружеството;
 • Съставяне и осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи;
 • Поддържане на счетоводни регистри и база данни;
 • Изготвяне на платежни документи, включително за всички видове данъци;
 • Изготвяне на финансови отчети, съгласно НСФОМСП и Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО);
 • Изготвяне на отчети изисквани от Националния статистически институт и Национална агенция за приходите, както и други специфични финансови отчети;
 • Корпоративни финанси.

Данъчно обслужване и консултации

 • Изготвяне на данъчни декларации, свързани със счетоводното обслужване на дружеството;
 • Съдействие по време на данъчни ревизии, изготвяне на жалби срещу издадени данъчни ревизионни доклади и актове;
 • Регистрация по Закона за данъка върху добавената стойност;
 • Данъчно планиране;
 • Консултации по различни данъчни казуси.