Търговско посредничество
- Маркетинг и реклама
- Пазарни проучвания
- Пазарни анализи
- Консултации относно мита, внос, износ, транспорт
- Търговско посредничество 
- Информация относно търгове и обществени поръчки
- Подготовка на търговски оферти и тръжна документация